آزمايشگاه :
آزمایشگاه بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) ارسنجان به عنوان آزمایشگاه مرکزی شهرستان به صورت شبانه روزی فعالیت دارد پذیرش و نمونه گیری شیفت صبح از ساعت 7 صبح الی 5/9 / جوابدهی بیماران ساعت 10 صبح الی 12 و پذیرش و خونگیری نوزادان جهت غربالگری ساعت 10 صبح می باشد .

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :سید مهدی حسینی
تلفن تماس:داخلی 203
تعداد پرسنل به تفکیک رسته شغل :
ساعات کار واحدآزمایشگاه :
·       7:20 الی 14 در شیفت صبح جهت آزمایشات سرپایی و اورژانس
·       13:30 الی 20 در شیفت عصر جهت آزمایشات اورژانس
·       19:30 الی 7:30 در شیفت شب جهت آزمایشات اورژانس ضمناً در روزهای پنج شنبه صبح آزمایشگاه تنها بیماران اورژانس را پذیرش می کند.
بخش ها:
پذیرش
بیوشمی
هورمون
بانک خون
پاتولوژی
خون شناسی
تجزیه ادرار
انگل شناسی
ایمونوسرولوژی
میکروب شناسی

1-
بخش پذیرش :مراجعین آزمایشگاه ابتدا به این بخش مراجعه می کنند شامل دو دسته هستند:
الف) بیماران بستری :نمونه این بیماران توسط بخشهای بستری گرفته شده و پس از آنکه نمونه ها توسط خدمه به آزمایشگاه منتقل گردید توسط مسئول پذیرش ثبت کامپیوتر می گردد و پس از انجام جوابهای آماده توسط منشی بخش دوباره به بخش ها منتقل می شود. در صورت اورژانس بودن آزمایش با تماس تلفنی بیمار در اولویت قرار می گیرد.
ب)بیماران سرپایی: به علت نبود آزمایشگاه مجهز  دیگر در منطقه و تعداد مراجعین سرپایی به بیمارستان بسیار بالا بوده و به علت نبود پرسنل کافی این واحد مجبور به نوبت دهی میباشد. مراجعین با برگ های نوبت کامپیوتری در ساعت مقرر بین 9-7 صبح به آزمایشگاه مراجعه و پس از پذیرش خونگیری از آنها به عمل می آید و برای دریافت جوابهای خود در زمان مشخص قید شده در قبوض مراجعه می کنند.
  2-بخش خون شناسی:در این بخش آزمایشات CBC ،ESR ،Retic ،G6PD،گروه خون و تستهای انعقادی PT وPTT انجام می گردد. بعد از خونگیری نمونه ها به بخش منتقل گردیده و پس از آماده شدن جوابها ثبت کامپیوتر می گردد.
3- بخش بیوشیمی: در آزمایشات این بخش شامل FBS ،BUN ،CR ،U.A ،Chol ،TG و HPL و LDL و CA و PH و LFT و CKMB و تروپونین ،آمیلازو لیباز می باشد که پس از خونگیری نمونه های خون سرم گیری می شود . و توسط دستگاه اتوآنالیز و انجام می گرددو جوابها پس از آماده شدن ثبت کامیپوتر می گردد.
4-تجزیه ادرار: در این بخش آنالیز نمونه های ادرار به صورت میکروسکوپی و ماکروسکوپی انجام می شود و نمونه ها پس از انجام آزماشات ماکروسکوپی سانترفیوژ وجهت انجام آزمایشات میکروسکوپی آماده می شود.
5-بخش ایمونوسرولوژی: شامل آزمایشات CRP و RF و Whrigt و 2ME و Widal و ASO ،RPR و HIV و  HCU ،HBS و تیتر آنتی بادی HBSدر ایمونوسرولوژی می باشد و آزمایشات ایمونوسرلوژی در شیفت عصر به همراه آزمایشات هورمون توسط دستگاه ویداس و به روش ELFA انجام می گردد.
6-بخش میکروب شناسی : در این بخش عمدتاً کشتهای ادرار و کشت خون انجام می شود. ولی در صورت درخواست کشت های دیگر در صورت لزوم محیط های آنها تهیه و کشتها انجام می گردد. کشت برای اتاق عمل و بخشهای بستری هم انجام می گیرد.
7-انگل شناسی: آزمایشات مربوط به تشخیص عفونت های انگلی و میکروبی دستگاه گوارش که از طریق مدفوع تشخیص داده می شود در این بخش انجام می گردد ضمناً در این بخش تست تشخیص خون مخفی در مدفوع نیز صورت می گیرد.
 8-هورمون شناسی و آزمایشات :این بخش شامل TB  و TSH و TCL ،FSH  و LHپرولاکتین پرورسترون ،تسترون وBHCGTITERکه در شیفت عصر و به صورت روزانه انجام می شود این آزمایشات توسط دستگاه ویداس و به روشELFAانجام می گردد.
9-بانک خون:در این بخش خون جهت بیماران که احتیاج به تزریق خون پیدا کرده اند و همچنین بیماران تالاسمی تهیه می شود که قبل از آن می بایستی آزمایشات لازم جهت سازگاری خون انجام گردد.
انجام آزمایشات سازگاری خون جهت تزریق به بخش تحویل داده می شود علاوه بر این تستهای کومبزمستقیم و غیر مستقیم نیز در بانک خون جهت خانمهای باردار انجام می شود.
10-پاتولوژی : در حال حاضر که در آزمایشگاه پاتولوژیست حضور دارد آزمایشات پاتولوژی بیماران بستری و سرپایی پذیرش گردیده و برای آماده سازی به آزمایشگاه دیگر فرستاده و پس از آماده سازی لازم آماده شده آن به آزمایشگاه برگردانده می شود پس از بررسی های میکروسکوپی جواب آماده و پس از وارد شدن در سیستم کامپیوتری تحویل بیماران می گردد. این دوره ممکن است حدود دو هفته طول بکشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-16 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ