ریاست بیمارستان :

نام و نام خانوادگی :دکتر فرناز نیرومند

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

سوابق خدمت مدیریت : شهریورماه 96 مدیر داخلی 
نام و نام خانوادگی  :  هما ابراهیمی

مدرک تحصیلی :لیسانس پرستاری

سوابق خدمت مديريت : مهرماه 96

شرح وظايف : 

  - كسب خط مشي ، برنامه كلي و دستور العمل اجرايي از رياست بيمارستان

 - انجام بررسي هاي لازم در زمينه عمليات و فعاليت هاي امور مالي بيمارستان

- نظارت بر چگونگي مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي تنظيمي پيش بيني شده

- نظارت بر امور مالي ، تهيه بودجه ساليانه ، ثبت درآمدها و هزينه هاي بيمارستان طبق برنامه هاي پيش بيني شده

- ايجاد كميته هاي بيمارستاني ، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن انجام وظايف كميته ها

- مطالعه صورت جلسه كميته هاي مختلف بيمارستان و سعي در رفع مشكلات و نواقص موجود

- تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استاندارد هاي بيمارستاني و ارزيابي بيمارستان از لحاظ استاندارد هاي تدوين شده و رفع نواقص احتمالي

- سرپرستي و اظهار نظر در مورد تهيه ي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز بيمارستان و نظارت بر انجام و اجراي آنها

- انجام نظارت و رسيدگي لازم به امور اداري ، تغذيه ، تاسيسات ، انبار و ساير واحد هاي غير پزشكي بيمارستان

- تهيه گزارشات متناسب از فعاليت هاي بيمارستان و ساير امور جاري در مورد خدمات بهداشتي و درماني ، اداري و مالي و ارائه هر گونه پيشنهاد براي رفع نواقص كلي و يا گسترش بيمارستان به مقامات مسئول

- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان ، ملزومات ، تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي

- تفويض اختيار به مسئولين واحد ها به منظور تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف

- اقدام لازم در مورد استخدام ، اخراج ، تشويق و تنبيه پرسنل بر اساس مقررات مربوطه

- نظارت بر ارزشيابي كاركنان بيمارستان به منظور بهبود كيفيت خدمات


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-7 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ